Управління освіти та культури Берегівської міської ради

 

Охорона праці

Шановні колеги!

Охорона праці — це система правових, соціально-еко­номічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів І засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі праці. Поняття «охорона праці» досить широке. Воно включає питання безпеки виробництва, створення здорових та безпечних умов праці, профілактику захворю­вань, пожеж, нещасних випадків тощо.

В Україні після здобуття нею незалежності одним Із пер­ших був прийнятий закон «Про охорону праці», що створи­ло необхідну правову базу в організації роботи І контролю за станом охорони праці в усіх галузях народного господар­ства.

У галузі освіти робота з охорони праці має певні осо­бливості та свою специфіку, оскільки вона організовується у різних за призначенням навчальних закладах та охоплює як адміністративних, педагогічних, технічних працівників цих закладів, так І студентів, учнів, вихованців.

Забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання нещасним випадкам серед його учасників покладається на власника або уповноваже­ний ним орган і керівника закладу освіти. Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці несе керівник і всі працівники та учні навчального закладу.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

в навчальних закладах

 

Позначення нормативного документу

Назва документу

Державна реєстрація

1.

 

Закон України «Про освіту»

№1060-ХП від 23 .05. 199 1р.

2.

 

Закон України «Про загальну середню освіту»

№651-Х!У від 13.05.1999р.

3.

 

Закон України «Про охорону дитинства»

№ 2402-Ш від 26.04.200 1р.

4.

 

Закон України «Про охорону праці»

№229-1 У від 2 1.1 1.2002р.

5.

 

Закон України «Про пожежну безпеку»

від 17. 12. 1993р.

6.

 

Закон України «Про дорожній рух»

від 30.06. 1993р.

7.

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

від 24.02. 1994г.

8.

 

Закон України «Про цивільну оборону України»

№ 2974-ХП Від 03.02.1993р.

9.

 

Кодекс законів про працю України»

Ред.№1807-Ш від 08.06.2000р.

10.

 

Закон України «Про відпустки»

№ 3356-ХП від 01. 07. 1993р.

11.

 

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

№ 1045-ХІУ Від 15.09.1999р.

12.

 

Закон України «Про колективні договори і угоди» із змінами і доповненнями

№ 3356-ХІІ Від 01. 07. 1993р.

13.

 

Положення про дошкільний навчальний заклад

Постанова КМ України від 12.03 .2003р. №305

14.

 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Постанова КМ України від 14.06.2000 № 946

15.

 

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Наказ ДКНОП України від 26.0 1.2005р. №15

16.

НАПБ АО 1.00 1-04

Правила пожежної безпеки в Україні

Наказ МНС України від 19. 10.04 №125

17.

 

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

Наказ МОН, ГУ ДПО України від 30.09.1 998 № 348/70

18.

 

Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві

Наказ МНС України від 27.06.2006 № 398

19.

 

Санітарні правила з устрою та утримання дитячих дошкільних закладів

Постанова ГДСЛ СРСР від 18.06. 1985 №3231

20.

ДСанПіН 5.5.2.008-01

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

Постанова ГДСЛ України від 14.08.2001 №63

21.

ДСанПін 5.5.6.009-98

Правила та норми влаштування в обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах

Постанова ГДСЛ України від ЗО. 12. 1998 №9

22.

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Наказ ГНОТ України від 29.0 1.1 998 №9

23.

 

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Постанова КМ України від 25.08.2004 №1112

24.

 

Положення про порядок розсліду­вання нещасних випадків, що ста­лися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Наказ МОН України від 31. 08.2001 №616

25.

 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

Наказ МОН України від 01.08.2001 № 563

26.

 

Положення про порядок прове­дення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприєм­ствах, підпорядкованих Міністер­ству освіти і науки України

Наказ МОН України від 18.04.2006 №304

27.

 

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ МОЗ України від 2 1.05.2007 №246

28.

 

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій

Наказ МОЗ України від 23.07.2002 № 280

29.

 

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Наказ Дергірпромнагляду Від 24.03. 3008 № 53

ЗО.

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 

31.

ДНАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

 

32.

ГОСТ 12.4.026-76

Кольори сигнальні і знаки безпеки

 

33.

 

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок

Постанова КМ України від 23.05.2001 № 559

34.

 

Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

Наказ МОН України від 17.0 1.2002 №27

35.

 

Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Наказ МНС України від 23.04.2001 №97

36.

 

Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних заходів

Постанова КМ України від 18.12.1998 №2025

37.

 

Програма комплексної перевірки ІДО в органах управління освітою і навчальних закладах

Наказ МОН України від 24.04.2001

38.

 

Правила з охорони праці для навчальних закладів , у яких проводиться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи

Наказ Мінпраці та соціальної політики України від 12. 11. 2002 № 574

39.

 

Програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року

Постанова КМ України від 01. 07.2002 №870

40.

 

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів

Наказ МОН України від 23. 06.2000 №240

41.

 

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

Наказ МОН України від 10.04.2000 №73

42.

 

Правила з техніки безпеки для кабінетів хімії загальноосвітніх шкіл

Наказ МО України від 16.09.1987 №286

43.

 

Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації

Наказ Мінпраці України від 21. 08.2000 №213

44.

 

Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу

Наказ МО України від 16.06.1994 № 184

45.

 

Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МО України від 01. 12.1998

46.

ДНАОП 2.30-1.04-98

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях)

фізики загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МО України від 01. 12.1998, Наказ ДНОП

України № 220 від 16.11.1998

47.

ДНАОП 2.30-1.06-98

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ ДНОП України № 222 від 16.11.1998

48.

ДНАОП 2.30-1.08-98

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МО України від 13. 12.1999 №462

49.

 

Правила дотримання техніки безпеки та поведінки на воді при навчанні дітей плавання

 

50.

 

Примірка інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу

Наказ МО України від 13. 12.1999 №462

51.

 

Примірка інструкція з безпеки під час роботи в кабінеті біології, куточку живої природи, на навчально-дослідній ділянці, у теплиці (оранжереї) під час екскурсії з біології та природознавства в загальноосвітньому навчальному закладі

Наказ МО України від 10.05. 1999

№ 134

52.

 

Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл

Наказ МО України від 15.05.1995 №131

53.

 

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

Постанова КМ України від 29.0 1.2003 №141

54.

НПАОП 80.0-1.12-04

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Наказ ДКНОП України від 16.03.2004 №81

55.

 

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України від 20.07.2004 №601

56.

 

Типове положення про службу охорони праці

Наказ ДКНОП від 15.11.2004 №255

57.

 

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці

Постанова Мінпраці України від 01. 09. 1992 №41

58.

 

Методичні рекомендації про використання шкільних меблів

Наказ Міносвіти СРСР, ГДСЛ СРСР от 02.06. 1980 №21177/80

59.

НПАОП 0.00-4.09-07

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПЕРЕВІРОК СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

 

Основними напрямками перевірки стану охорони праці в закладах освіти є:

1. Наявність документів з охорони праці.

Статут закладу освіти. (Наявність і правильність оформлення розділу з охорони праці).

Матеріали по ліцензуванню закладу освіти. (Наявність висновку з охорони праці).

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу освіти. (Доведення працівникам за підписом).

Накази керівника закладу освіти по особовому складі й особисті справи працівників. (Правильність їхнього оформлення).

Трудові книжки працівників закладу освіти. (Організація їхнього зберігання й правильність заповнення).

Посадові обов'язки з охорони праці працівників закладу освіти з їхніми особистими підписами. (Доведення за підписом).

Наказ керівника закладу освіти про призначення відповідальних осіб за організацію безпечної роботи. (Видається щорічно перед початком навчального року у випадку зміни за штатним розкладом)

Протокол зборів трудового колективу (профспілкової організації) про вибори уповноважених суспільних інспекторів з охорони праці.

Наказ керівника закладу освіти про призначення представників адміністрації до спільної комісії з охорони праці.

Наказ керівника закладу освіти про призначення комісії для перевірки знань з охорони праці.

Протоколи перевірки знань з охорони праці працівників закладу освіти. (Оформляються один раз на 3 роки, знову прийнятих на роботу – протягом місяця).

Посвідчення про перевірку знань з охорони праці керівника закладу освіти, його заступників і членів комісії з перевірки знань з охорони праці.

План організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов й охорони праці, здоров'я працівників та учнів. (Складається на календарний рік.)

План заходів щодо протипожежної безпеки закладу освіти. (Складається на календарний рік).

План заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. (Складається щорічно перед початком навчального року).

Технічний паспорт на будинок закладу освіти. (Переглядається в бюро технічної інвентаризації один раз на 5 років).

Журнал технічної експлуатації будинку (спорудження)  закладу освіти. (Ведеться на кожен будинок і спорудження).

Акти загального технічного огляду будинків і споруджень закладу освіти. (Оформляється 2 рази на рік: навесні й восени).

Акт готовності закладу освіти до нового навчального року. (Оформляється щорічно перед початком навчального року).

Акти-дозволи на проведення занять у навчальних майстерень та в спортивних залах. (Оформляються щорічно перед початком навчального року).

Акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, ОБЖ. (Оформляються для знову організованих і реконструйованих).

Акти-дозволи на введення в експлуатацію устаткування в навчальних майстернях і лабораторіях. (Оформляються щорічно).

Матеріали щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці. (Оформляються не рідше одного разу на 5 років).

Протоколи перевірки опору заземлення устаткування. (Оформляються щорічно).

Перелік видів робіт, виконуваних у порядку поточної експлуатації електроустановок. (Затверджується керівником закладу освіти).

Акти технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів. (Оформляються один раз на 6 місяців).

Журнал обліку первинних засобів пожежегасіння.

Акт обробки дерев'яних конструкцій горищного приміщення будинку вогнезахисним складом. (Оформляється один раз на 3 роки).

Акти перевірки стану вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищного приміщення. (Оформляються один раз на б місяців).

Акт ревізії котельні. (Оформляється щорічно перед початком опалювального сезону).

Акт гідравлічного випробування (обпресування) опалювальної системи. (Оформляється щорічно перед початком опалювального сезону).

Комплексні заходи до колдоговору. (Розробляються на календарний рік).

Акти перевірки виконання комплексних заходів щодо охорони праці. (Оформляються 2 рази на рік).

Перелік інструкцій з охорони праці. (Затверджується керівником закладу освіти).

Інструкції з охорони праці для всіх професій і робочих місць. (Переглядаються один раз на 3 роки для робіт підвищеної небезпеки й 5 років – для звичайних).

Протокол засідання профспілкового комітету з узгодження інструкцій з охорони праці.

Журнал реєстрації й обліку інструкцій з охорони праці.

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Програма вступного інструктажу з охорони праці. (Затверджується керівником закладу освіти).

Програма первинного інструктажу з охороні праці на робочому місці. (Затверджується керівником або заступником керівника закладу освіти).

Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці. (Оформляється при прийомі на роботу).

Журнал реєстрації інструктажу з охорони праці на робочому місці (Оформляється при прийомі на роботу й на всіх працівників не рідше одного разу на 3-6 місяців).

Журнал перевірки знань з техніки безпеки в персоналу із групою електробезпечності 1 або оформляється в журналі на робочому місці.

Журнал інструктажу учнів з техніки безпеки при організації суспільно корисної, продуктивної праці й проведенні позакласних і позашкільних заходів.

Наявність записів у класних журналах про проведення інструктажів учнів з охорони праці при проведенні занять з хімії, фізики, біології, трудового й професійного навчання, інформатики, фізичного виховання, ОБЖ.

Заповнення листка здоров'я в класних журналах на всіх учнів.

Журнал адміністративно-суспільного контролю.

Накази керівника про стан охорони праці в закладах освіти. (Видаються один раз на б місяців).

Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.

Журнал реєстрації нещасних випадків із тими, які навчаються.

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь).

Журнал реєстрації аварій.

2. Стан пожежної безпеки

Наявність наказу керівника про протипожежний режим в закладі освіти. Наказ видається щорічно, в якому визначаються:

місця й припустима кількість зберігання лаків, фарб, розчинників й інших легкозаймистих рідин; порядок прибирання приміщень, горючих відходів і пилу; порядок знеструмлення електроустаткування у випадку пожежі й по закінченні робочого дня; порядок проведення тимчасових вогневих й інших пожежонебезпечнних робіт; порядок огляду й закриття приміщень після закінчення роботи; дії при виявленні пожежі; порядок і терміни проходження протипожежного інструктажу, (а також призначені відповідальні за їхнє проведення; відповідальні за пожежну безпеку будинків й окремих приміщень).

Наявність інструкції з пожежної безпеки. (В інструкції визначаються: порядок утримання території, будинків і приміщень, у тому числі евакуаційних шляхів; заходу щодо забезпечення пожежної безпеки при проведенні навчально-виховного процесу, масових заходів, в експлуатації устаткування, виробництві пожежонебезпечних робіт; порядок і норми зберігання пожежонебезпечних речовин і матеріалів; порядок збору, зберігання й видалення горючих речовин і матеріалів; порядок дій при пожежі: забезпечення безпечної й швидкої евакуації людей, не рідше одного разу на півріччя повинні проводити практичні тренування з евакуації людей з будинку при пожежі).

Наявність планів евакуації. (План евакуації оформляється на кожен поверх будинку, затверджується керівником  закладу освіти, підписується особою, відповідальною за пожежну безпеку. Він повинен містити текстову частину й схему поверху, на якій наносяться шляхи й напрямки евакуації, місця розташування первинних засобів пожежогасіння й засобів зв'язку. План вивішується на видному місці, він повинен вчасно переглядатися з урахуванням наявних умов).

Наявність протипожежного куточка. (У куточку повинні бути вивішені плакати про заходи пожежної безпеки, інструкції з пожежної безпеки, список добровільної пожежної дружини з їхніми обов'язками при пожежі).

Наявність й укомплектованість внутрішніх пожежних кранів. (Внутрішні пожежні крани повинні бути укомплектовані рукавами й приєднаними до них стовбурами, поміщені в настінні шафи, які пломбуються. У місцях з'єднання пожежного рукава із краном і зі стовбуром повинні бути гумові ущільнювальні прокладки. На дверцятах шафи повинен бути нанесений буквений індекс із порядковим номером і номер телефону найближчої пожежної частини).

Своєчасність технічного обслуговування й перевірка працездатності внутрішніх пожежних кранів. (Внутрішні пожежні крани не рідше двох разів у рік (навесні й восени повинні піддаватися технічному обслуговуванню й перевіряються на працездатність шляхом пуску води, для чого вибирають два дальні вище від усіх розташовані пожежні крани, розгортають пожежні рукава й повністю відкривають вентилі. Довжина компактного струменю повинна бути не менше 17 м. Після цього пожежні рукави просушують і перекочують на нове укладання. Інші пожежні рукави повинні перекочуватися на нове укладання також не рідше двох разів на рік. Про результати технічного обслуговування й перевірки працездатності складається акт).

Наявність покажчиків пожежних гідрантів. (У пожежних гідрантів і на стіні будинку повинні бути встановлені відповідні покажчики, на яких чітко наносяться цифри, що вказують відстань до джерела. Пожежні гідранти повинні перебувати в справному стані, перевірятися не рідше двох разів на рік на водовіддачу зі складанням акту, а в зимовий час повинні бути утеплені й очищатися від снігу й льоду).

Наявність вогнегасників, сучасність їхньої перевірки й перезарядження. (Будинок і приміщення закладу освіти повинні бути забезпечені вогнегасниками відповідно до норм. Хімічні пінні вогнегасники повинні перезаряджатися щорічно. Вуглекислотні вогнегасники повинні перевірятися не рідше одного разу на 2 роки шляхом зважування (припустимий витік вуглекислого газу не повинна перевищувати 80 г протягом року). Балон вуглекислого вогнегасника повинен піддаватися гідравлічним випробуванням один раз на 5 років. Порошкові вогнегасники повинні проходити огляд на зарядних станціях один раз на 2 роки. На корпусі вогнегасників наноситися порядковий номер білою фарбою, а також повинні бути таблички із вказівкою дати їхньої перевірки або перезарядження, ваги заряду й розпису відповідальної особи. Всі первинні засоби пожежогасіння повинні бути зареєстровані в журналі обліку первинних засобів пожежогасіння).

Наявність і технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації. (Автоматична пожежна сигналізація встановлюється в кабінетах і лаборантських хімії, фізики, біології, навчальних майстерень, кабінетах обслуговуючих видів праці, кабінетах ОБЖ, радіовузлах, технічних засобів навчання, інвентарних для зберігання технічних засобів й апаратури, роздягальних, снарядних при спортивних залах, кімнатах інструктори й зберігання дрібного спортивного інвентарю, актових залах, кіноаппаратних, обідніх залах, приміщеннях для груп продовженого дня, бібліотеках, канцеляріях, учительських, кімнатах технічного персоналу з господарською коморою, коморах сухих продуктів, білизняних, гладильних. Автоматична пожежна сигналізація повинна постійно перебувати у включеному стані й щорічно перевірятися на працездатність зі складанням акту).

Стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів і сходів. (Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури й сходи не повинні захаращуватися яким-небудь устаткуванням і предметами. Вихідні двері сходових кліток повинні мати ущільнення в притворах й обладнані пристроями самозакривання. Всі евакуаційні виходи повинні бути обладнані легко, що відкриваються запорами, і не забиватися цвяхами. У коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках евакуаційних виходів повинні бути попереджувальні та вказівні знаки безпеки).

Стан горищних приміщень. (Двері або люки горищних приміщень повинні бути постійно закриті на замок. На дверях або люках горищних приміщень повинні бути написи, що визначають місце зберігання ключів. Слухові вікна горищних приміщень повинні бути засклені й перебувати в закритому стані. У горищних приміщеннях не повинна сушитись білизна й не влаштовувати склади. Обробка дерев'яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисним засобом повинна проводитися не рідше одного разу на 3 роки зі складанням акту. Перевірка стану вогнезахисної обробки повинна вироблятися один раз на б місяців зі складанням акту).

Зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин. (Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні зберігатися в окремих будинках, складах).

Зміст території закладу освіти. (Територія повинна вчасно очищатися від горючих відходів, сміття, листя, сухої трави й т.п. Спалювання сміття на території забороняється, воно повинно збиратися й вивозитися).

3. Стан електробезпечності.

Наявність наказу керівника закладу освіти про призначення відповідального за електрогосподарство, організація навчання й перевірки знань з електробезпечності. (Навчання відповідального за електрогосподарство закладу освіти повинно проводитися в навчальному центрі із присвоєнням 4 групи електробезпечності. Особи не електротехнічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека поразки електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз у рік із присвоєнням 1 групи електробезпечності із записом у журналі перевірки знань з техніки безпеки встановленої форми або в журналі інструктажу на робочому місці).

Наявність переліку видів робіт, виконується в порядку поточної експлуатації електроустановок. (Перелік затверджується керівником закладу освіти).

Наявність протоколів перевірки опору ізоляцій електромережі й заземлення устаткування. (Перевірка опору ізоляції освітлювальної електромережі в сухих приміщеннях з неелектропровідними підлогами повинна проводитися не рідше одного разу на 6 років. В інших приміщеннях опір ізоляції електромережі й заземлення устаткування повинно проводитись щорічно зі складанням протоколів. Недоліки, виявлені при перевірці опору ізоляції електромережі й заземлення устаткування, усуваються електротехнічним персоналом зі складанням акту або протоколу).

Стан електрощитовых кімнат. (Вхідні двері в електрощитову кімнату повинна бути постійно закрита на замок, оббита з обох сторін жерстю із загином жерсті на торець дверей. На зовнішній стороні вхідних дверей повинно бути написане призначення приміщення, місце зберігання ключів і нанесений попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга». У приміщенні електрощитової не повинно бути сторонніх предметів, плафони на світильниках повинні бути герметичні, на підлозі біля електрощитової повинні бути діелектричні гумові коврики. Електрощитова кімната повинна бути оснащена вуглекислотним або порошковим вогнегасником й однією парою діелектричних рукавичок).

Стан електричних щитів. (Всі електричні щити повинні постійно бути закриті на замки. На зовнішній стороні дверей електрощитів повинно бути нанесено: порядковий номер щита, що подається на щит напруга й попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга», а на внутрішній стороні дверей електрощитів повинна бути однолінійна схема електропостачання споживачів. Усередині електрощитів не повинно бути сміття, скупчення пилу й павутини, некаліброваних плавких вставок).

Стан електромережі. (Світильники повинні бути надійно підвішені до стелі й мати світлорозсіювальну арматуру. Комутаційні коробки повинні бути закриті кришками. Корпуси й кришки электровиключателів й электророзеток не повинні мати відколів і тріщин, а також оголених контактів і приводів. Всі электророзетки й пристрої, що відключають, повинні бути промартільні по номінальній напрузі).

Переконатися у відсутності нестандартних (саморобних) електронагрівальних приладів, повітряних ліній електропередачі й зовнішніх електропроводок, прокладених по території закладу освіти над горючими покрівлями, навісами й відкритими складами горючих матеріалів.

Паспорта на електроустановки.

Стан охорони праці на території закладу освіти.

Стан огородження земельної ділянки закладу освіти. (Земельна ділянка повиненна мати огородження, висотою не менш 1,5 м для шкіл і профучилищ не менш 1,6 м, для дошкільних закладів освіти й уздовж нього – зелені насадження).

Наявність освітлення території закладу освіти. (На території повинні бути освітлені пішохідні доріжки, вхідні двері, ігрові й спортивні площадки з підводкою електроживлення до стовпів підземним кабелем. Дверцята комутаційних люків на бетонних стовпах повинні бути постійно закриті).

Озеленення території закладу освіти. (Площа озеленення земельної ділянки повинна бути не менш 50% території ділянки. На території не повинно бути дерев сухостою, дерев і чагарників з отруйними плодами, а також колючих чагарників. Дерева повинні бути посаджені не ближче 15 м і чагарники не ближче 5 м від будинку).

Утримання території закладу освіти. (Підходи до будинку не менше ніж за 100 м, в'їзди й входи на ділянку, проїзди й доріжки повинні мати тверде покриття. У літню пору вся ділянка за 1-2 години до приходу дітей повиненна щодня прибиратися, трава, квіти, чагарники, ігрові площадки й доріжки поливаються водою. У зимовий час ігрові площадки, доріжки, щаблі сходів повинні щодня очищатися від снігу й льоду, а також посипатися піском. Сміття повинно систематично вивозитися з території установи, спалювати його на території забороняється. У дошкільних закладах освіти зміна піску в піскових ящиках повинна проводитися не рідше одного разу на місяць і на ніч піскові ящики повинні закриватися кришками. Господарська площадка повинна бути ізольована від інших зон, розташовуватися поблизу харчоблока, мати тверде покриття й окремий в'їзд із вулиці. Сміттєзбиральники повинні закриватися кришками й розміщуватися під покриттям, не ближче 25 м від будинку. Всі колодязі на території повинні бути закриті кришками, а ями повинні мати огородження).

Стан устаткування ігрових і спортивних площадок. (Устаткування ігрових і спортивних площадок повинно бути справним, надійно встановленим й міцно закріпленим).

Відсутність у зимовий час на карнизах дахів і водостоку бурульок, що нависає льоду й снігу.

4. Стан охорони праці навчальних майстерень

Наявність інструкцій з охорони праці на робочих місцях. (Інструкціями з охорони праці повинні бути забезпечені всі робочі місця. Інструкції затверджуються керівником закладу освіти, на засіданні профспілкового комітету й переглядаються не рідше одного разу на 3 роки).

Наявність журналу реєстрації інструктажу учнів з охорони праці (Журнал оформляється при роботі учнів у технічних гуртках).

Наявність й укомплектованість медаптечки. (Медаптечка повинна бути укомплектована необхідними для надання першої допомоги медичними й перев'язними матеріалами, які заносяться до опису, що перебуває в аптечці. Поруч із медаптечкою повинен бути написаний і номер телефону найближчої лікувальної установи, а також повинна бути інструкція з надання першої допомоги при травмах).

Наявність санітарних носилок.

Розміщення устаткування в навчальних майстернях. (Верстатне устаткування повинно встановлюватися біля вікон навчальних майстерень на відстані 40-50 см від стіни. Батареї й труби опалення повинні бути закриті діелектричним огородженням. Відстань між слюсарними верстками повинна бути не менш 80 см, а між рядами – не менш 100 см від станків верстати повинна відокремлювати відстань, не менша 90 см. Лещата на верстатах повинні бути встановлені на відстані не менш 100 см між їхніми осями. Крайні лещата повинні стояти від стіни не менш, ніж на 70 см. Відстань між столярними верстатами повинна бути, не менше 65 см, а між рядами – не менше 70 см. Циркулярна пилка й фуговальный верстат повинні встановлюватися в допоміжному приміщенні так, щоб навколо них залишалося досить вільного місця, не менше, ніж по 2,0 м для пересування оброблюваного матеріалу. При установці циркульної пилки й фуговального верстата в приміщенні навчальної мастейрні вони повинні бути обладнані кожухом, що закривається на замок).

Наявність захисних сіток для рубання металу. (При рубанні металу слюсарні верстати повинні бути обладнані захисними сітками, висота яких повинна бути не менше 1,0 м від поверхні верстата з комірками, не більше 3 мм).

Дотримання норми освітленості в навчальній майстерні. (Найменша освітленість повинна бути при люмінесцентних лампах – 300 лк (20 вт/кв.м.) при лампах накалювання – 150 лк (48 вт/кв.м.)

Наявність і справність загального пристрою, що відключає електропостачання майстерні з робочого місця вчителя (майстри).

Наявність і справність вентиляційних пристроїв. (Навчальна майстерня повинна бути обладнана приточною витяжною вентиляцією. Крім загальної приточно-витяжної вентиляції робочі місця з виділенням пилу повинні бути обладнані місцевими відсосами. Вентиляційні установки повинні піддаватися   планово-попереджувальному ремонту, періодичному технічному й санітарно- гігієнічному випробуванню, результати яких заносяться до спеціального журналу. Незалежно від наявності вентиляційних установка у віконних прорізах повинні бути фрамуги, що відкриваються, для провітрювання).

Виконання вимог виробничої санітарії. (Площа робочого місця на одного учня для навчання токарів повинна бути 6 кв. м, фрезерувальників – 9-12 кв. м, слюсарів, ремонтників, збирачів й інших – 4 кв. м. Підлоги в навчальній майстерні повинні бути теплими, гладкими, але неслизькими, що не порошать. Підлоги після кожного навчального заняття повинні вбиратися вологим або іншим способом, що не допускає пилу. Скло вікон повинні очищатися від пилу й бруду не рідше 2-х раз на рік, арматура й лампи світильників – не рідше 2-х раз на місяць. Залучати учнів до цих робіт забороняється. Вентиляція повинна забезпечувати повітрообмін 20 куб. м на годину на одну людину. Температура повітря повинна бути 15-17°. У навчальній майстерні повинні бути умивальники з гарячим водопостачанням й індивідуальними змішувачами, щітками й рушниками або їхніми пристроями, що їх замінюють. Майстерня повинна бути забезпечена доброякісною питною водою з температурою від +8 до +2С. Обов'язкова установка питних фонтанчиків або закритих баків, вода в яких повинна мінятися щоденно).

Стан верстатів. (Кабель підключення верстатів повинен бути прокладений у трубі або гнучкому металевому рукаві. Кожен верстат повинен бути заземлений окремим мідним або алюмінієвим провідниковим розтином, не менше 4 кв. мм загальному заземлюючому контуру будинку. Послідовне заземлення верстатів забороняється. Деталі верстатів, що рухаються й обертаються, провідні ремені повинні мати огородження. Токарні і фрезерні верстати повинні бути обладнані щитками-екранами з оргскла для захисту очей від поранення й засмічення стружкою. Захисні екрани заточувальних верстатів повинні бути обладнані мікровимикачами. Місця, що підлягають огородженню повинні бути пофарбовані в червоний колір, що різко виділяється при знятому огородженні, а пристрої, що обгороджують, повинні мати жовту смугу частини верстатів, що рухаються, також повинні бути пофарбовані в жовтий колір. Токарські верстати повинні бути укомплектовані гачками, обладнаними щитками, і щітками-сметками для видалення стружки. На підлозі біля верстатів повинні бути дерев'яні ґрати з діелектричними гумовими ковриками.)

Стан інструмента, (Губки лещат повинні бути цілі й мати неспрацьовану насічку. Молотки й кувалди повинні мати опуклу, гладку, не збиту, без задирок, вибоїв і тріщин поверхні. Ручки молотків і кувалд повинні бути із твердих і грузлих порід деревини (клен, дуб, береза), мати овальний розтин, бути гладкими, без тріщин, задирок і сучків. Ручки молотків і кувалд повинні бути розклинені металевими або дерев'яними клинами, На хвостики напилків, стамесок повинні бути міцно насаджені ручки, стягнуті металевими кільцями. Ножівки й пилки повинні бути правильно розведені й гарне заточені. Рубанки, фуганки, шерхебелі повинні мати гладку, рівно зачищену колодку, задній кінець якої у верхній частині повинен бути закруглений. Різці стругального інструмента повинні бути правильно заточені й не повинні мати вибоїв, вм'ятин, тріщин, задирок. Свердла повинні бути правильно й добре заточені).

Наявність металевого ящика із кришкою для промасленого дрантя.

Наявність і стан первинних засобів пожежогасіння. (У навчальній майстерні повинні бути хімічний пінний і вуглекислотний вогнегасники, а також ящик з піском, пофарбований у червоний колір й укомплектований совком).

Наявність і стан засобів індивідуального захисту. (Учням, учителям (майстрам) трудового й професійного навчання видаються безкоштовно халат бавовняний, берет, рукавиці комбіновані й захисні окуляри).

Наявність акту-дозволу на проведення занять й акту дозволу на уведення в експлуатацію устаткування в навчальних майстернях.

5. Стан охорони праці в навчальних майстеренях (кабінетах) обслуговуючих видів праці

Наявність інструкцій з охорони праці. (У навчальній майстерні (кабінеті) повинні бути інструкції з охорони праці при роботі із тканиною, при кулінарних роботах, при роботі з електронагрівальними приладами, які не рідше одного разу на 3 роки переглядаються й затверджуються керівником  закладу освіти й на засіданні профспілкового комітету.)

Наявність акту-дозволу на проведення занять у навчальній майстерні (кабінеті) обслуговуючої праці.

Наявність і заповнення журналу реєстрації інструктажу учнів з охорони праці. (Журнал оформляється при проведенні з учнями гурткової роботи).

Наявність й укомплектованість медаптечки. (Медаптечка повинна бути укомплектована необхідними для надання першої допомоги медичними, перев'язними матеріалами й протиопіковими засобами, які заносяться до опису, що перебуває в медаптечці. Поруч із медаптечкою повинні бути написані адреса й номер телефону найближчої лікувальної установи, а також повинні бути інструкції з надання першої допомоги при травмах).

Дотримання норми освітленості в майстерні (кабінеті). (Найменша освітленість повинна бути: для майстерних кабінетів кулінарії й інших – при люмінесцентних лампах – 300 лк (20 вт/кв. м), при лампах накалювання – 150 лк(48 вт/кв. м), для швейних майстерень (кабінетів) – при люмінесцентних лампах – 400 лк. (25 вт/кв. м), при лампах накалювання – 200 лк (64 вт/кв. м).

Наявність і стан інструмента індивідуального користування. (Інструмент індивідуального користування видається учнем в укладаннях, у яких повинен бути опис. Не допускається використання іржавих голок і шпильок. Ножиці повинні бути справні й добре заточені. Для захисту пальців рук від уколів в укладаннях повинні бути наперстки).

Стан електроприладів. (Корпуси електричних плит й електричних швейних машин повинні бути заземлені мідним або алюмінієвим провідником розтином не менш 4 кв. мм до загального заземлюючого контуру будинку. Послідовне заземлення забороняється. Электропраски повинні мати електричні шнури без порушення ізоляції з вилками, які не мають тріщин і сколів. Під електронагрівальними приладами повинні бути термостійкі підставки).

Наявність і стан діелектричних гумових ковриків. (Діелектричні гумові коврики повинні бути на підлозі біля електроплит, електричних швейних машин і біля місця для прасування электропраскою. Коврики повинні бути цілими без розривів і проколів).

Наявність і справність місцевої витяжної вентиляції над електричними й газовими плитами.

Наявність і стан кухонного й столового посуду, інструменту й інвентарю. (Столи для оброблення м'ясної, рибної продукції й овочів повинні мати гігієнічне покриття. Кухонний посуд для готування їжі повинна бути емальованим, котрий не має відколів емалі. Не рекомендується використовувати посуд з алюмінію і його сплаву, забороняється використовувати пластмасовий посуд. Столовий і чайний посуд повинні бути без тріщин і сколів. Обробні ножі повинні бути справні, добре заточені, мати зручні й міцно насаджені рукоятки. Для роботи з м'ясорубкою повинні бути дерев'яні штовхальники. Кухонний посуд, обробні дошки й ножі повинні бути промаркеровані).

Дотримання санітарно-гігієнічних правил. (Температура повітря в майстерні (кабінеті) повинна бути 18-20 С, вологість повітря – 40-60%. Підлога повинна бути теплою, рівною, але неслизькою. Для миття посуду, овочів й інших продуктів повинні бути роздільні раковини, ванни з підводкою гарячої й холодної води. Для збору харчових відходів повинні бути бочки (урни) із кришками, вміст яких щодня повинно виноситися в сміттєзбиральники. Після кожного заняття майстерня (кабінет) прибирається вологим способом, обробні столи промиваються гарячою водою. Для провітрювання майстерні (кабінету) повинні бути фрамуги, що відкриваються).

Наявність й справність первинних засобів пожежогасіння. (Майстерня (кабінет) комплектується одним вогнегасником ).

Наявність і стан засобів індивідуального захисту. (Для учнів і вчителя (майстра) трудового й професійного навчання видаються безкоштовно халат бавовняний і косинка).

6. Стан охорони праці в кабінеті хімії

Наявність інструкцій з охорони праці (У кабінеті повинні бути інструкції з охорони праці при роботі в кабінеті хімії, при проведенні демонстраційних досвідів, при проведенні лабораторних досвідів і практичних занять, які затверджуються керівником закладу освіти, профспілковим комітетом і переглядаються не рідше одного разу на 3 роки).

Наявність акту-дозволу на проведення занять у кабінеті хімії.

Наявність і заповнення журналу реєстрації інструктажу з охорони праці. (Журнал оформляється при проведенні з учнями гурткової роботи або факультативних занять).

Наявність й укомплектованість медаптечки. (Медаптечка повинна бути укомплектована відповідно до додатка 5 «Правил з техніки безпеки для кабінетів хімії», у якій повинен бути опис медикаментів. На упаковках медикаментів проставляється порядковий номер відповідно до опису. На дверцятах медаптечки або поруч із нею вивішується інструкція з надання першої допомоги при травмах, а також номер телефону найближчої лікувальної установи).

Укомплектованность і розміщення меблів у кабінеті. (Кабінет комплектується столами учнівськими й стільцями 4,5 й 6 ростових груп у наступному співвідношенні: 4 група – 15%, 5 група – 75%, 6 группа – 10%. Столи повинні мати покриття, стійке до слабких розчинів кислот і лугів і надійно прикріплюватися до підлоги. Учнівські столи й стільці повинні мати колірне маркування: групи 4 – червону, груп 5 – зелену, групи: – блакитну. На нижніх поверхнях кришок столів і сидінь стільців наноситься позначення групи меблів ( у чисельнику) і діапазон росту учнів (у знаменнику). Відстань між переднім рядом лабораторних столів і демонстраційним столом повинно бути не менше 80 см).

Дотримання норми освітленості в кабінеті. (Найменша освітленість повинна бути: при люмінесцентних лампах – 300 лк (20 вт/кв.м), при лампах накалювання – 150 лк (48вт/кв.м).

Організація зберігання хімреактивів. (Реактиви 7-ої групи зберігаються окремо в сейфі, ключі від якого повинні бути в керівника закладу освіти й завідувача кабінетом. На внутрішній стороні дверцят сейфа повинен бути затверджений наказом керівника закладу освіти опис хімреактивів із вказівкою дозволених для зберігання максимальних мас й обсягів. Реактиви 2-ої й 5-ої груп зберігаються в лаборантській у шафі під замком. Реактиви 6-ої групи зберігаються в лаборантській у шафі під замком окремо від реактивів 4-ої й 5-ої груп. Реактиви 8-ої групи дозволяється розміщувати поруч із реактивами 2-ої, 5-ої й 6-ої груп. У всіх шафах повинен бути опис реактивів. На тарі з реактивом повинні бути етикетки з назвою реактивів і його хімічною формулою. При наявності в реактиві вогненебезпечних, отрутних і вибухонебезпечних властивостей на тарі повинна бути додаткова (нижче основної) етикетка з написом: «Вогненебезпечно» (червона), «Отрута» (жовта), «Вибухонебезпечно» (блакитна), «Берегти від води» (зелена). На етикетках реактивів проставляється арабською цифрою номер групи зберігання речовини. Заборонено використувати      наступні реактиви: калій металевий, калію хлорат, кислота бромоводородна, кислота йодоводородна, кислота плавикова, натрію пероксид, нітробензол, оксид ртуті, сульфат ртуті, свинцю нітрат, стронцію нітрат).

Організація зберігання легкозаймистих і горючих рідин. (Посуд з легкозаймистими й горючими рідинами (реактиви 4-ої групи) повинен розміщуватися в переносному металевому ящику з верхнім розташуванням кришки, у якій повинно бути 6 отворів, діаметром 10 мм. Ящик повинен мати збоку металеві ручки, пофарбовані світлою фарбою й на кришці наноситься знак безпеки «Вогненебезпечно». На дно ящика насипається пісок, шаром не менш 5 см або укладається аркушевий азбест, шаром 1 см).

Наявність і справність витяжної шафи. (Шафа повинан бути обладнана ефективною витяжною вентиляцією й усередині облицьованою (хімічно стійким покриттям), який легко миється. Робоча поверхня шафи повинна мати бортик для запобігання розтікання випадково розлитого розчину кислоти або луги).

Устаткування одного з водопровідних кранів – зйомним шлангом з насадкою для змиву зі шкіри їдких хімічних речовин, іншого крана – гумовою трубкою з насадкою для промивання очей.

Наявність скляної посудини, що закривається, місткістю не менш 3 л для збору відпрацьованих розчинів.

Наявність й стан первинних засобів пожежогасіння. (У кабінеті повинне бути два вогнегасники, що закриваються кришкою, ящик з піском, місткістю 50 куб. дм укомплектований совком, місткістю не менш 2 кг піску, дві накидки з вогнезахисної тканини, розміром 1,2x1,8 м на 0,5x0,5 м). Наявність і стан засобів індивідуального захисту. (Учитель (викладач) і лаборант повинні бути забезпечені халатом бавовняним, фартухом з хімічно стійкого матеріалу, повністю закритими захисними окулярами й гумовими рукавичками).

7. Стан охорони праці в кабінеті фізики

Наявність інструкції з охорони праці (У кабінеті повинні бути інструкції з охорони праці при роботі в кабінеті фізики, при проведенні демонстраційних досвідів, при проведенні лабораторних робіт і лабораторного практикуму, які затверджуються керівником закладу освіти, профспілковим комітетом і переглядаються не рідше одного разу на 3 роки).

Наявність і заповнення журналу реєстрації інструктажу з охорони праці. (Журнал оформляється при проведенні з учнями гурткової роботи або факультативних занять).

Наявність й укомплектованість медаптечки. (Медаптечка повинна бути укомплектована відповідно до додатка 5 Правил з техніки безпеки для кабінетів (лабораторій) фізики, у якій повинен бути опис медикаментів. На упаковках медикаментів проставляється порядковий номер відповідно до опису. На дверцятах медаптечки або поруч із нею вивішується коротка інструкція з надання першої допомоги при травмах, а також адреса й номер телефону найближчої лікувальної установи).

Укомплектованность і розміщення меблів у кабінеті. (Кабінет комплектується столами учнівськими й стільцями 4,5 й 6 ростових груп у наступному співвідношенні: 4 група – 30%, 5 група – 60%, б група – 10%. Учнівські меблі повинна мати колірне маркування по ростовим групам. Демонстраційний стіл повинен бути встановлений на подіумі висотою 10-20 см на відстані, не менше 1 м від класної дошки. Відстань між переднім краєм подіуму й передніх учнівських столів повинна бути не меншою 80 см. Відстань від зовнішньої й внутрішньої стін до столів учнів повинне бути не меншою 0,5 м).

Устаткування радіаторів і трубопроводів опалювальної системи діелектричним (дерев'яним) огородженням.

Величина напруги, що подається на робочі столи учнів.

(Подана напруга повинна бути не більше 42В змінного й не більше 110В постійного струму).

Дотримання норми освітленості в кабінеті. (Найменша освітленість повинна бути: при люмінесцентних лампах – 300 лк (20 вт/кв.м), при лампах накалювання – 150 лк (48 вт/кв.м).

Стан щитів електропостачання. (Корпуси электрощитів повинні бути заземлені мідним або алюмінієвим провідником розтином не менше 4 кв. мм. Електровимірювальні прилади, органи керування повинні бути цілі й справні).

Відсутність приладів й устаткування, заборонених до використання. (У кабінеті забороняється застосовувати: металеву ртуть і прилади із вмістом ртуті, генератори УВЧ на октальних лампах, індукційні котушки ВЕРБ-50, ВЕРБ-100, прилади для демонстрації электроіскрової обробки металів, випрямлячі алюмінієві, котушки Томсона, евдіометри ЭВД, фотореле на фотоопорах, пароутворювачі металеві, прилади для визначення коефіцієнта лінійного розширення металів, електронагрівальні прилади з відкритою спіраллю на напругу змінного струму більше 42В).

Обробка штор затемнення в кабінеті вогнезахисним складом.

Наявність і стан первинних засобів пожежогасіння. (У кабінеті повинні бути хімічний пінний і вуглекислотний або порошковий вогнегасники, ящик з піском, укомплектований совком, щільна мішковина, просочена вогнезахисним складом.

Наявність і стан засобів індивідуального захисту. (У кабінеті повинні бути: діелектричні рукавички, які випробовуються один раз на б місяців, інструмент із ізольованими ручками, що випробовується один раз на рік, покажчик напруги, що випробовується один раз на рік, діелектричний гумовий коврик, що щорічно піддається зовнішньому огляду).

Наявність акту-дозволу на проведення занять у кабінеті фізики.

8. Стан охорони праці кабінеті біології

Наявність інструкцій з охорони праці (У кабінеті повинні бути інструкції з охорони праці при роботі в кабінеті біології, при проведенні демонстраційних досвідів, при проведенні лабораторних і практичних робіт, при роботі на навчально-дослідній ділянці, при проведенні екскурсій з біології).

Наявність акту-дозволу на проведення занять у кабінеті біології.

Наявність і заповнення журналу реєстрації інструктажу учнів з охорони праці. (Журнал оформляється при проведенні з учнями гурткової роботи або факультативних занять).

Наявність й укомплектованість медаптечки. (Медаптечка повинна бути укомплектована відповідно до додатка 5 «Правил з техніки безпеки при вивченні біології», у якій повинен бути опис медикаментів. На упаковках медикаментів проставляється порядковий номер відповідно до опису. На дверцятах медаптечки або поруч із нею вивішується коротка інструкція з надання першої допомоги при травмах, а також адреса й номер телефону найближчої лікувальної установи).

Укомплектованість і розміщення меблів у кабінеті. (Кабінет комплектується столами учнівськими й стільцями 4,5 й 6 ростових груп у наступному співвідношенні: 4 група – 30%, 5 група – 60%, б група – 10%. Учнівські меблі повинні мати колірне маркування за ростовими групами. Відстань між передніми столами учнів і демонстраційним столом повиннр становити не менш 80 см дальність останнього місця учнів від класної дошки – не більше 10 м).

Дотримання норми освітлення в кабінеті. (Найменше освітлення повинно бути: при люмінесцентних лампах – 300 лк (20 вт/кв.м), при лампах накалювання – 150 лк (48 вт/кв.м.).

Відсутність у кабінеті рослин, що містять отруйні речовини (олеандр, молочний й ін.), а також колючих рослин.

Організація зберігання скляного посуду, колючих й ріжучих інструментів. (Скляний посуд, колючі та ріжучі інструменти повинні зберігатися в шафах (які замкнені на замки, із глухими дверними стулками без скла).

Наявність і стан первинних засобів пожежогасіння. (У кабінеті повинен бути вогнегасник, ящик з піском, укомплектований совком).

9. Стан охорони праці в кабінеті інформатики

Наявність інструкції з охорони праці.

Наявність акту-дозволу на проведення занять у кабінеті інформатики. (Акт приймання в експлуатацію кабінету).

Наявність і заповнення журналу реєстрації інструктажу учнів з охорони праці. (Журнал оформляється при проведенні з учнями гурткової роботи або факультативних занять).

Наявність й укомплектованість медаптечки. (Медаптечка повинна бути укомплектована необхідними для надання першої допомоги медикаментами й перев'язними засобами, які заносяться до опису. На упаковках медикаментів проставляється порядковий номер відповідно до опису. На дверцятах медаптечки або поруч із нею вивішується коротка інструкція з надання першої допомоги при травмах, а також адреса й номер телефону найближчої лікувальної установи).

Дотримання норми освітленості в кабінеті. (Найменше освітлення повинно бути: при люмінесцентних лампах – 400 лк (25 вт/кв.м), при лампах накалювання – 200 лк (вт/кв.м).

Наявність ефективної приточно-витяжної вентиляції кабінету або кондиціонерів повітря типу БК-1500, БК-2500, БК-200 й ін. (не менше трьох на кабінет).

Розташування й стан відеомоніторів. (Відеомонітори на робочих місцях повинні розташовуватися так, щоб сонячні промені й відблиски від вікон не падали в поле зору учнів і на екрани відеомоніторів, а також на екранах не повинні відбиватися світильники. Робочі місця з відеомоніторами стосовно вікон повинні розташовуватися так, щоб природне світло падало збоку, переважно ліворуч. Відстань у напрямку тилу між відеомоніторами повинне бути не менше 2,0 м, а між бічними поверхнями відеомоніторів – не менше 12 м. Площа на одне робоче місце повинно бути не менше 6,0 кв. м, а обсяг не менш 24 куб. м. Відеомонітори повинні бути оснащені захисними екранами. Зображення на екранах відеомоніторів повинне бути ясним, гранично чітким у межах оптимального діапазона).

Дотримання санітарно-гігієнічних норм у кабінеті. (Температура повітря в кабінеті повинна бути в межах 19-21°С, відносна вологість повітря в межах 62-55%. Для підвищення вологості повітря варто застосовувати зволожувачі повітря, що заправляють щодня дистильованою або прокип'яченою питною водою. У кабінеті перед початком занять і після кожної академічної години варто здійснювати наскрізне провітрювання. У кабінеті щодня повинно проводитися вологе збирання, а екрани відеомоніторів протиратися від пилу. Чищення скла віконних рам і світильників повинно проводитися не рідше двох разів на рік. Поверхня підлоги в кабінеті повинна бути рівною, без вибоїв, неслизькою й зручною для очищення, та мати антистатичні властивості. Стіни кабінету повинні бути пофарбовані холодними тонами фарб: світло-блакитними, ясно-зеленими, ясно-сірими кольорами. Не допускається використання блискучих поверхонь в обробці інтер'єра кабінету. Забороняється для обробки внутрішнього інтер'єра застосовувати полімерні матеріали (деревностружкові плити, шаруватий паперовий пластик, синтетичні килимові покриття й ін.), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини. На вікнах повинні бути штори під колір стін, які не пропускають природне світло й повністю закриваюють віконні прорізи. Не допускаються штори чорного кольору. Вся інформація на стінах повинна бути закрита плівкою. У кабінеті не допускається крейдова дошка).

Режим навчальних занять із учнями. (Тривалість роботи за відеомоніторами не повинна перевищувати: для учнів 1-х класів (блет) – 10 хвилин, для учнів 2-5 класів – 15 хвилин, для учнів 6-7 класів – 20 хвилин, для учнів 8-9 класів – 25 хвилин, для учнів 10-11 класів на першому уроці – 30 хвилин, на другому уроці – 20 хвилин. Перерва між заняттями повинна бути не меншою 10 хвилин, під час якої проводиться комплекс вправ для очей і фізичні вправи для профілактики загального стомлення).

Устаткування робочих місць учнів. (Ширина робочого стола повинна бути не менше 75 см, глибина – не менше 55 см. Одномісний робочий стіл повинен мати дві поверхні: одна горизонтальна для установки відеомонітора й друга з кутом нахилу 12-15°С для установки клавіатури. Для освітлення робочих місць повинні використовуватися переважно лампи типу ЛБ).

Наявність і стан первинних засобів пожежогасіння. (У кабінеті повинні бути два вуглекислотних вогнегасники).

10. Стан охорони праці в спортивному залі.

Наявність інструкції з охорони праці. (У спортивному залі повинні бути інструкції з охорони праці при заняттях гімнастикою, легкою атлетикою, проведенні занять по лижах, із спортивних і рухливих ігор, проведенні змагань, які затверджуються керівником закладу освіти, профспілковим комітетом і переглядаються не рідше одного разу на 3 роки).

Наявність акту-дозволу на проведення занять у спортивному залі.

Наявність і заповнення журналу реєстрації інструктажу учнів з охорони праці. (Журнал оформляється при заняттях учнів у спортивних секціях і гуртках).

Наявність й укомплектованість медаптечки. (Медаптечка повинна бути укомплектована відповідно до розділу 4 «Правил безпеки занять з фізичної культурм й спорту», у якій повинен бути опис медикаментів. На упаковках медикаментів проставляється порядковий номер відповідно до опису. На дверцятах медаптечки або поруч із нею вивішується коротка інструкція з надання першої допомоги при травмах, а також адреса й номер телефону найближчої лікувальної установи).

Наявність описів у спеціальному журналі про результати випробувань спортивного інвентарю, устаткування й вентиляційних пристроїв. (Випробування спортивного інвентарю, устаткування й вентиляційних пристроїв і запис їхніх результатів у спеціальному журналі проводиться перед початком нового навчального року).

Дотримання норми освітленості в спортивному залі. (Найменша освітленість повинна бути: при люмінесцентних лампах – 200 лк (13 вт/кв.м), при лампах накалювання – 1 лк (32 вт/кв.м).

Наявність захисного огородження вікон і світильників від ударів м'ячем.

Наявність огородження батарей і трубопроводів опалювальної системи сіткою або дерев'яними щитами, а також огородження виступаючих частин конструкцій по периметру залу панелями, висотою не менше 1,8 м).

Наявність плану евакуації зі спортивного залу у випадку виникнення пожежі, двох вогнегасників й устаткування запасного виходу із залу засувом, який легко відкриється.

Стан спортивних снарядів й устаткування. (У вузлах і зчленуваннях спортивних снарядів не повинно бути люфтів, хитань, прогинів. Жердини, бруси не повинні мати тріщин і сколів. Гриф поперечини повинен бути захищений і не мати іржі. Обшивання коня, козла й гімнастичних матів не повинна бути порвана. Наповнювач матів повинен бути рівномірно розподілений по всій поверхні).

Стан підлоги у спортивному залі. (Підлога спортивного залу повинна бути пружною, без щілин і застругів, мати рівну, горизонтальну й неслизьку поверхню, пофарбованою емульсійною або силікатною фарбою.

Дотримання санітарно-гігієнічних норм. (Температура повітря в спортивному залі повинна бути 15-17°С, у роздягальних – 19-23°С, у душових – 25°С. Вологе прибирання спортивного залу повинно проводитися не менше двох разів на день, вибивання матів на відкритому повітрі не рідше одного разу на тиждень. Спортивний зал перед початком занять, після кожного уроку й наприкінці робочого дня повинен ретельно провітрюватися).

Санітарний стан роздягальних, туалетних і душових приміщень. Устаткування роздягальних гачками (шафами) і ослонами для роздягання, душових – індивідуальними змішувачами холодної й гарячої води, ґратами для миття.

11. Стан охорони праці на харчоблоці

Наявність інструкцій з охорони праці на всіх робочих місцях.

Наявність і заповнення журналу реєстрації інструктажу працівників з охорони праці на робочому місці.

Наявність й укомплектованість медаптечки. (Медаптечка повинна бути укомплектована необхідними для надання першої допомоги медикаментами й перев'язочним матеріалом, а також противоопіковими засобами, які заносяться до опису, що знаходиться  в аптечці. На дверцятах медаптечки або поруч із нею вивішується коротка інструкція з надання першої допомоги при травмах, а також адреса й номер телефону найближчої лікувальної установи).

Наявність і справність стандартних світильників. (Світильники повинні бути герметичні, мати закриті плафони або ковпаки).

Наявність і справність приточно-витяжної вентиляції.

Наявність заземлення електроприладів, мийних ванн і справність пристроїв, що відключають.

Наличие діелектричних гумових килимків на підлозі біля електроприладів й електроустаткування.

Наявність маркування номінальної напруги на всіх електророзетках і пристроях, що відключають.

Наявність маркування обробних дощок і ножів. (Обробні дошки й ножі повинні бути промаркеровані: СМ – сире м'ясо, ВМ – варене м'ясо, СР – сира риба, ВР – варена риба, З – сирі овочі, В – варені овочі, Х – хліб).

Наявність маркування кухонного посуду.

Наявність і стан їдальні й чайного посуду. (Посуд їдальні повинен бути порцеляновий, емальований або із нержавіючої сталі. Не рекомендується застосування алюмінієвий посуд й забороняється пластмасовий посуд. Чайний посуд не повинен мати тріщин і сколів).

Наявність штовхальників для роботи з м'ясорубками.

Дотримання санітарно-гігієнічних норм. (Перед входом у їдальню (буфет) повинні бути умивальники з розрахунку один кран на 20 посадкових місць. Столи в обідньому залі повинні мати гігієнічне покриття, що легко миється, стійке до високої температури й дезінфікуючих засобів. Столи щодня миються гарячою водою із содою й милом, а після кожної посадки учнів протираються вологими чистими ганчірками. Для миття столового посуду повинні бути трьохгніздові мийні ванни).

Своєчасність проходження працівниками їдальні (буфету) обов'язкових профілактичних медичних обстежень.

Дотримання строків зберігання й реалізації особливо продуктів, які швидко псуються.

Наявність і стан спецодягу й спецвзуття. (Працівники їдальні (буфету) повинні бути забезпечені халатами бавовняними, ковпаками, косинками: посудомийки – гумовими рукавичками й гумовими чоботями).

Наявність і справність первинних засобів пожежогасіння. (Харчоблок повинен бути забезпечений вогнегасником).

12. Стан охорони праці в приміщеннях дошкільних закладів освіти

Наявність інструкцій з охорони праці. (Інструкції з охорони праці повинні бути на всіх робочих місцях, які затверджуються керівником дошкільного закладу освіти, профспілковим комітетом і переглядаються не рідше одного разу на 3 роки)

Дотримання санітарно-гігієнічних правил. (Температура повітря в приміщеннях повинна бути в межах установлених норм. Для контролю температури повітря в групових і спальних приміщеннях повинні бути кімнатні термометри. Відносна вологість повітря повинна бути 40-55%. Прибирання приміщень повинно проводитися щодня вологим способом при відкритих вікнах або фрамугах. Підлоги варто мити не менше двох разів на день. Дитячі шафки для одягу щодня протираються й один раз на тиждень миються. Вологе прибирання приміщень повинно проводитися із застосуванням мийних засобів. Підлоги в туалетних кімнатах миються 2 рази на день із застосуванням мийних засобів. Прибиральний інвентар для туалету повинен мати сигнальне маркування яскравим кольором і зберігатися в туалетній кімнаті в спеціальній шафі окремо від іншого прибирального інвентарю. Столи в групових приміщеннях промиваються гарячою водою з милом і до, й після кожного прийому їжі. Щодня гарячою водою милом протираються стільці).

Утримання дитячих іграшок. (Знову придбані дитячі іграшки перед надходженням до групових кімнат повинні митися протягом 15 хвилин проточною водою з температурою 37°С. Надалі іграшки в 1-ій групі раннього віку повинні митися 2 рази на день гарячою водою, щіткою, милом й 2% розчином питної соди, потім промиватися проточною водою й просушуватися. Іграшки для дітей більш старшого віку миються щодня наприкінці дня. М’яконабивні іграшки щодня наприкінці дня повинні дезінфікуватися бактерицидними лампами протягом 30 хвилин, установленими на відстані 25 см від іграшок).

Наявність і утримання медаптечки. (У кожній груповій кімнаті повинна бути медаптечка, укомплектована необхідним для надання першої допомоги медичними і перев'язочними засобами, які заносяться до опису. На дверцятах медаптечки повинно бути написані адреса й номер телефону найближчої лікувальної установи. Медаптечки повинні розміщуватися в місці, недоступному дітям).

Стан внутрішніх дверей. (Внутрішні двері, що мають часткову заскленість, повинні бути закриті з обох сторін огородженням (рейковим екраном) на рівні росту дитини).

Стан огородження сходів. (Висота огородження сходів повинна бути не менше 1,3 м, а висота поручнів для дітей біля стін сходової клітки – 0,5 м. В огородженні сходів вертикальні елементи розташовуються із просвітом не більше 1 см, горизонтальні елементи в огородженнях сходів не допускаються).

Стан підлоги. (Підлога в приміщеннях групових, гральних, спальних, медичних приміщень, ізолятора, коридору повинні бути дощата, паркетна або покрита лінолеумом. У приміщеннях групових і гральних кімнатах, розташованих на першому поверсі, підлога повинна бути опалювальною).

Дотримання норми освітленості. (Найменша освітленість у групових кімнатах, залах для музичних, гімнастичних занять повинна бути: при люмінесцентних лампах 200 лк (13 вт/кв. м) при лампах накалювання – 100 лк (32 вт/кв. м). У приміщеннях для навчання 6-літніх дітей рівень освітленості повинен бути: при люмінесцентних лампах 300 лк (20 вт/кв. м) при лампах накалювання –150 лк (48 вт/кв.м).

Наявність огородження опалювальних приладів зйомними дерев'яними ґратами. (Не допускається огородження із деревесностружкових плит).

Маркування дитячих меблів. (Дитячі меблі повинні мати колірне маркування за ростовими групами: група А – білу, група В – зелену, група В – блакитну, група Г – жовтогарячу, група Д – жовту, група Ж – червону. Крім того, на нижніх поверхнях кришок столів і сидінь стільців наносяться позначені групи меблів (у чисельнику) і діапазон росту дітей (у знаменнику).

Стан кріплення стаціонарного дитячого устаткування до стін.

Розміщення в спальних приміщеннях. (При розміщенні ліжок необхідно дотримуватись наступної відстані: між ліжками й зовнішньою стіною – 60 см, між узголів'ями ліжок – 20 см, проходи між рядами ліжок – 100 см).

Організація провітрювання приміщень. (У приміщеннях гральних, групових і спальних кімнат повинно бути забезпечене природне наскрізне або кутове провітрювання, що проводиться під час відсутності дітей і закінчується за 30 хвилин до повернення дітей у кімнати. Прогулянка дітей на відкритому повітрі повинна проводитися не менше двох разів на день.)

13. Стан охорони праці в пральні.

Наявність інструкцій з охорони праці (Інструкція з охорони праці повинна бути на всіх робочих місцях, яка затверджується керівником закладу освіти, профспілковим комітетом і переглядається не рідше одного разу на 3 роки).

Наявність і справність стандартних світильників. (Світильники повинні бути герметичні, мати закриті плафони або ковпаки).

Наявність й укомплектованість медичної аптечки. (Медаптечка повинна бути укомплектована необхідними для надання першої допомоги медичнимм і перев'язнимм засобами, які заносяться до опису. На дверцятах медаптечки або поруч із нею повинна бути коротка інструкція з надання першої допомоги при травмах, також адреса й номер телефону найближчої лікувальної установи).

Наявність і справність приточно-витяжної вентиляції.

Наявність заземлення електричних пральних машин, ванн для замочування білизни й справність пристроїв, що відключають.

Наявність запобіжних пристроїв дерев'яних оґорож і діелектричних гумових килимків на підлозі біля електричних пральних машин.

Наявність маркування номінальної напруги электророзеток і запобіжних пристроїв.

Стан покриття підлоги. (Підлога повинна бути вологостійкою, рівною, не слизькою. У підлозі повинен бути передбачений злив води в каналізаційну систему).

Наявність і стан спецодягу й спецвзуття. (Працівники пральні повинні бути забезпечені халатами бавовняними, гумовими рукавичками й гумовими чоботями, а також ковпаками або косинками.)

114. Стан охорони праці в гладильній

Наявність інструкції з охорони праці. (У гладильній повинна бути інструкція з охорони праці при роботі з електричною праскою, що затверджується керівником закладу освіти, профспілковим комітетом і переглядається не рідше одного разу на 3 роки).

Наявність й укомплектованість медаптечки. (Медаптечка повинна бути укомплектована необхідними для надання першої допомоги медичними, перев'язними й противоопіковими засобами, які заносяться до опису. На дверцятах медаптечки або поруч із нею вивішується коротка інструкція з надання першої допомоги при травмах, а також адреса й номер телефону найближчої лікувальної установи).

Стан електричних приладів. (Электропраски повинні мати електричні шнури без порушення ізоляції з качанами, що не мають тріщин і сколів).

Наявність термостійких підставок для електричних прасок.

Наявність діелектричних гумових килимків на підлозі біля робочих місць для прасування.

Наявність маркування номінальної напруги електророзеток.

Наявність і стан спецодягу. (Працівники гладильної повинні бути забезпечені халатами бавовняними й косинками або ковпаками).

Наявність і справність вогнегасника.

16. Стан охорони праці в котельні

Наявність інструкції з охорони праці.

Наявність у кочегарів (операторів) посвідчень на право обслуговування й роботи на водогрійних казанах.

Наявність графіка роботи кочегарів (операторів), затвердженого керівником  закладу освіти, погодженого із профспілковим комітетом.

Наявність і ведення змінного журналу кочегарів (операторів).

Наявність на передній стінці казана, у зоні знаходження кочегара (оператора) таблички з описом послідовності дій при виникненні небезпечних й аварійних ситуацій.

Наявність і справність приточно-витяжної вентиляції приміщення котельні.

Укомплектованість казанів і систем опалення справними арматурами й контрольно-вимірювальними приладами (вентилями, засувками, запобіжними клапанами, манометрами, термометрами).

Проведення щорічної перевірки контрольно-вимірювальних приладів. Наявність на циферблатах манометрів червоної риски, що вказує на гранично-допустимий тиск.

Стан електропроводки й світильників, освітленість робочих місць. (Електропроводи не повинні мати порушень ізоляції, не допускається наявність оголених проводів і контактів. Магнітні пускачі повинні бути закриті кришками. Забороняється користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю, а також нестандартними й саморобними приладами. Світильники повинні мати закриті плафони й не рідше двох разів на місяць протиратися від пилу).

Наявність захисного огородження сполучних муфт електродвигунів і водонасосів.

Наявність маркування номінальної напруги на всіх електророзетках і запобіжних пристроях.

Технічний і санітарний стан приміщень котельні, забезпечення електробезпечності й пожежної безпеки, забезпечення проходів, шириною не менше 0,8м.

Організація зберігання запасу палива. (Запас палива повинен зберігатися під покриттям не ближче 10 м від котельні й інших будинків. Не допускається утворення підкопу в місці забору палива. У приміщенні котельні допускається зберігання запасу палива не більше добової потреби).

Наявність і справність понижуючого 12-вольтового трансформатора й 12-вольтової переносної лампи, а також електричного ліхтаря.

Наявність й укомплектованість медаптечки. (Медаптечка повинна бути укомплектована необхідними для надання першої допомоги медичними і перев'язочними матеріалами й противоопіковими засобами, які заносяться до опису, що знаходиться в медаптечці. На дверцятах медаптечки або поруч із нею вивішується інструкція з надання першої допомоги при травмах, а також адреса й номер телефону найближчої лікувальної установи).

Санітарний стан душових (умивальних), туалетних, кімнат для відпочинку кочегарів (операторів). Наявність у душових герметичних світильників, індивідуальних змішувачів холодної й гарячої води з душовою сіткою, дерев'яної решітки на підлозі. Наявність у туалетних кімнатах санітарних приладів та їх справність.

Наявність металевого ящика із кришкою на ніжках для вигрібання золи й шлаків з казанів.

Наявність і стан первинних засобів пожежогасіння. (У котельні на кожні 2 казани повинен бути вогнегасник, а також ящик з піском і лопатою).

Наявність і стан спецодягу й індивідуальних засобів захисту. (Кожному кочегарові (операторові) видаються безкоштовно: комбінезон бавовняний, рукавиці комбіновані, окуляри захисні, респіратор або протигаз

 

 

ПОГОДЖЕНО”                                                                   „ЗАТВЕРДЖУЮ”

   Голова профкому                                                          Директор ­­­­­­­_____________ НВК

 

                  

Інструкція з охорони праці при перевезенні

організованих груп дітей автомобільним і залізничним транспортом

І. Загальні положення

1.1.    Безпечні умови перевезень учнів автомобільним та залізничним транспортом забезпечують транспортні організації, які несуть повну відповідальність за технічний стан транспорту, його експлуатацію та закріплення дисциплінованих і висококваліфікованих водіїв, які мають стаж керування транспортним засобом більш як три роки.

1.2.    Перевезення організованих груп дітей здійснюється на підставі договору разового перевезення ( який укладається не пізніше ніж за 48 годин до виконання перевезення або довгострокового договору).

1.3.    Перевезення організованих груп дітей виконується тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов.

1.4.    Візуальна інформація на автобусі наноситься на попередньому трафареті надписом червоною фарбою «На замовлення», спереду і ззаду автобуса розпізнавальний знак «Діти».

1.5.    Максимальна кількість дітей при перевезенні автобусом не повинна перевищувати кількість місць для сидіння.

1.6.    У салоні автобуса повинна бути інформація, яка містить позна­чення місць, розташування аварійних виходів з зазначенням способу їх відкриття, вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки.

1.7.    Перевезення організованих груп дітей колоною з п'яти і більше автобусів узгоджується замовником з органами державтоінспекції.

1.8.    При отриманні дозволу на екскурсію відповідальний за організацію та проведення екскурсії повинен представити у міське управління освіти такі документи:

а)  наказ по навчально-виховному закладу, в якому вказується термін, місце, маршрут екскурсії, кількість дітей, в якому класі вони навчаються, супроводжуючі ( з розрахунку 1 дорослий на 10 дітей, медсестра на 30 і більше дітей), визначені відповідальні за збереження життя і здоров'я дітей;

б) списки дітей, завірені підписом директора і печаткою навчально- виховного закладу, з відміткою про стан здоров'я кожного учня (з поміт­кою лікаря «за станом здоров'я всі учні групи допускаються до екскур­сійної поїздки»), підписом кожної дитини про те, що вони ознайомлені з правилами поведінки і технікою безпеки під час поїздки;

в)  страховий поліс;

г)  програму маршруту з погодинною розбивкою;

д) договір про взаємні зобов'язання сторін навчально-виховного закладу і перевізника;

е)  відношення навчально-виховного закладу з проханням дати дозвіл на екскурсію.

1.9. Допущені до екскурсії учні не повинні мати при собі предметів та речовин, що можуть створити небезпеку під час перевезення.

II. Вимоги безпеки перед початком перевезення організованих груп дітей

2.1  Керівник групи повинен мати зі собою похідну аптечку.

2.2  Перевозити дітей на відкритих вантажних автомобілях заборо­няється.

2.3 Керівник групи повинен провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки та правилами техніки безпеки під час поїздки автобусом чи поїздом.

2.4 Перед початком руху автобуса керівник групи повинен перевірити, згідно зі списком, наявність дітей на місцях.

III. Вимоги безпеки під нас перевезення організованих груп дітей

3.1                          Під час перевезення організованих груп дітей автомобільним чи залізничним транспортом керівник групи зобов'язаний:

ü забезпечувати дотримання дітьми належного порядку і правил пове­дінки під час руху транспортного засобу, а також під час посадки та висадки;

ü здійснювати посадку і висадку дітей тільки після повної зупинки транспортного засобу на посадовому майданчику, а у разі його відсут­ності - з боку тротуару або узбіччя;

ü проходити з організованою групою тільки тротуарами чи пішохід­ними доріжками, а у випадку їх відсутності - краєм проїзної частини дороги і тільки у світлу пору доби.

3.2        При використанні громадського транспорту посадку в нього здійснювати групами під керівництвом вчителя через задні двері, спо­чатку учні, а потім керівник групи. В такому ж порядку здійснюється й висадка дітей через передні двері.

3.3        У період перебування в дорозі забороняється виходити з вагонів на платформу під час стоянок, переходити з вагона у вагон без потреби під час руху поїзда, висовуватись із вікон.

3.4        Приймання їжі в дорозі необхідно організувати в певний для всіх учнів час, встановлений розпорядком дня. Не рекомендується брати в дорогу продукти, що швидко псуються (варені ковбаси, січені м'ясні страви, плавлені сирки тощо).

3.5        Медичну допомогу учням під час їх перебування в дорозі надає медсестра, керівник групи, в окремих випадках - за викликом начальника поїзда - пункти швидкої медичної допомоги.

3.6       Доставка учнів від станції відправлення до станції призначення може здійснюватись графіковими пасажирськими поїздами, а в окремих випадках - спеціальними ешелонами.

3.7       Після прибуття до місця призначення керівник групи робить другу перекличку дітей, а третю - перед відправленням у зворотний бік.

IV. Вимоги безпеки після закінчення перевезення організованих груп дітей автомобільним чи залізничним транспортом

4.1. Після закінчення екскурсії керівник групи повинен:

а)  привезти учнів на місце, звідки починалася екскурсія, пересвід­читись у наявності всіх учнів, нагадати правила дорожнього руху, відпустити учнів додому і доповісти дирекції школи про закінчення екскурсії;

б) після надання транспортної послуги підписати дорожній лист, замовлення на перевезення, зазначивши в них пройдений шлях, час початку та закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху - її причину.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.          У разі несприятливих погодних і дорожніх умов, виникнення технічних несправностей, що загрожують безпеці руху, а також при погір­шенні здоров'я водіїв - необхідно припинити рух і повідомити про це автопідприємство за місцем роботи водіїв. Підприємство вживає заходів щодо заміни автобуса чи водія, щоб забезпечити перевезення дітей до пункту призначення.

5.2.        У випадку отримання учнем травми надати першу медичну допо­могу, а при потребі - визвати швидку допомогу або самому доставити потерпілого у лікарню.